کتیبه سفارشی تلفیقی از (چوب ،گره چینی،mdf) محل اجرای پروژه مجموعه مسجد فاطمیه تهران

کتیبه سفارشی تلفیقی از (چوب ،گره چینی،mdf) محل اجرای پروژه مجموعه مسجد  فاطمیه  تهران